A Vízió Könyvkiadó Egyesület (továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletével  (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet/GDPR) valamint a 2011. évi CLXXV.  az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvénnyel összhangban az alábbi tájékoztatást adja:
1. Adatkezelő Név: Vízió Könyvkiadó Egyesület (Könyvtámogató program) 
Székhely: 4034 Debrecen, Remény utca 63 
Cégjegyzékszám: 09 99 007 659 
Adószám:19347370-1-09
Telefon: 0652 740–625, +36202559452
 Weboldal: https://www.konyvtamogato.hu 
Email cím: info@konyvtamogato.hu 
Képviselők: Szécsenyiné Egri Zsuzsánna, Guth István Károlyné, Saláth Barbara 
2. Könyvtámogató programot az Adatkezelő üzemelteti. 
3. Kapcsolatfelvétel az Adatkezelővel
Jelen adatkezelői nyilatkozat tartalmazza az adatkezelő elérhetőségeit.
Érintettek kategóriái:
Érdeklődő
Az adatkezelés jogalapja:
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a tájékoztatást megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Az adatkezelés célja:
Érintett megkeresésére tájékoztatás, ajánlatadás, kapcsolattartás annak érdekében, hogy a az adományozás létrejöjjön.
A kezelt adatok köre és célja
Kezelt adatok: 
Érintettek neve, email címe 
Kezelt adatok célja: azonosítás, kapcsolatfelvétel.
Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.
Az adatkezelés időtartama
Az adományozás létrejöttével az adományozásra vonatkozó tájékoztatásban foglaltak az irányadók.
Amennyiben az adományozás nem történik meg, az adatok törlésre kerülnek
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:
Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles az adatait megadni, azonban a szükséges adatok megadása nélkül nem tudunk Önnek ajánlatot, tájékoztatást adni.
A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve címzettek kategóriái
Adatfeldolgozó: honlapkezelő.
Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára. 
4. Adatkezelés a konyvtamogato.hu weboldalon történő regisztráció kapcsán. 
A konyvtamogato.hu weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy a weboldal egyes szolgáltatásai, funkciói, csak regisztrált felhasználók számára érhetők el. A weboldalon történő regisztráció díjmentes, önkéntes, a szükséges adatok megadása is önkéntesen történik. A regisztrációt megelőzően a (jelölőnégyzet) kijelölésével a felhasználó kijelenti, hogy az Adatvédelmi tájékoztatót megismerte és külön checkbox kijelölésével adatai kezeléséhez kifejezett, önkéntes hozzájárulását adja. Regisztrációkor lehetőség van feliratkozni a hírlevélre, mely a regisztrációtól független, külön hozzájárulás alapján történik, valamint nem feltétele a regisztrációnak. Adományozás esetén a regisztrált felhasználó számlázási adatai elraktározódnak a profil adatai között, így azt később nem szükséges újból megadni. Az adatokat bármikor tudja módosítani vagy a regisztrációt törölni a felhasználó. 
Érintettek kategóriái: Weboldalon regisztráló érintettek. 
Az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása. 
Az adatkezelés célja 
Regisztráció létrehozása, a felhasználó azonosítása, regisztrációhoz kapcsolódó szolgáltatások, előnyök biztosítása. 
Az adatok forrása: közvetlenül az érintett. A regisztráló személy garantálja az általa megadott személyes adatok valóságát és pontosságát. 
Az adatkezelés időtartama:
 Az érintett regisztrációjának törlés kezdeményezéséig, illetve a profiljának törléséig. A hozzájárulás visszavonása: Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A weboldalon lévő regisztrációt, az ahhoz kapcsolódó adatokat az Adatkezelő az Ön visszavonását követően a haladéktalanul törli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A regisztrációt a weboldalon közvetlenül tudja az érintett törölni, illetve a hozzájárulás visszavonását a jelen tájékoztató 1. és 2. pontban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni. 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A személyes adatok elmaradása esetén a weboldalon nem tud regisztrálni az érintett. A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve címzettek kategóriái 
Adatfeldolgozó: weboldal üzemeltetője. 
Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára. 
5. Érintettek kategóriái: adományozók
 Adatkezelés a konyvtamogato.hu weboldalon történő adományozás kapcsán. Az adományozás előfeltétele a weboldalon történő adomány felajánlásához szükséges regisztráció. A weboldalon történő regisztráció díjmentes, önkéntes, a szükséges adatok megadása is önkéntesen történik. A regisztrációt megelőzően a (jelölőnégyzet) kijelölésével a felhasználó kijelenti, hogy az Adatvédelmi tájékoztatót megismerte és külön checkbox kijelölésével adatai kezeléséhez kifejezett, önkéntes hozzájárulását adja. Regisztrációkor lehetőség van feliratkozni a hírlevélre, mely a regisztrációtól független, külön hozzájárulás alapján történik, valamint nem feltétele a regisztrációnak. Adományozás esetén a regisztrált felhasználó számlázási adatai elraktározódnak a profil adatai között, így azt későbbi adományozás során nem szükséges újból megadni. Az adatokat bármikor tudja módosítani vagy a regisztrációt törölni a felhasználó. Érintettek kategóriái: Weboldalon regisztráló adományozók. 
Az adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása. 
Az adatkezelés célja 
Regisztráció létrehozása, az adományozó azonosítása, regisztrációhoz kapcsolódó szolgáltatások, előnyök biztosítása. 
Az adatok forrása: közvetlenül az érintett. Az adakozó személy garantálja az általa megadott személyes adatok valóságát és pontosságát. 
Az adatkezelés időtartama 
Az érintett regisztrációjának törlés kezdeményezéséig, illetve a profiljának törléséig. A hozzájárulás visszavonása: Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A weboldalon lévő regisztrációt, az ahhoz kapcsolódó adatokat az Adatkezelő az Ön visszavonását követően a haladéktalanul törli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A regisztrációt a weboldalon közvetlenül tudja az érintett törölni, illetve a hozzájárulás visszavonását a jelen tájékoztató 1. és 2. pontban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A személyes adatok elmaradása esetén a weboldalon nem tud regisztrálni az érintett. A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve címzettek kategóriái 
Adatfeldolgozó: weboldal üzemeltetője. 
Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára. 
 6. Adatkezelés számlázás kapcsán: Az adományozásról az adományozó kérésére az Adatkezelő számlát állít ki és kezeli az Ön által megadott számlázási adatait. 
Érintettek kategóriái az egyesület részére adományt biztosítók, akiknek a részére Adatkezelő számlát állít ki. 
Az adatkezelés célja 
Az adományozáshoz kapcsolathoz kapcsolódó számlázás, számviteli kötelezettség teljesítése 
Kezelt adatok: Érintett neve, számlázási címe, adószáma, email címe. 
Kezelt adat célja: számlázás 
Az adatok forrása: Közvetlenül az érintett az adományozó, amennyiben az adományozó más érintett adatait, mint számlázási adatot ad meg. 
Az adatkezelés időtartama: A számlázáshoz kapcsolódó adatok tárolásának időtartama a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben előírt megőrzési idő, azaz 8 év. A szerződés teljesítéséhez kapcsolódó iratok vonatkozásában az őrzési idő, az adó megállapításához való jog elévülési ideje, amely a naptári évnek az utolsó napjától számított öt év az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény alapján. 
Az Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára. 
7. Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés
 Önnek lehetősége van az igénybe vett szolgáltatással összefüggésben panaszt tenni az Adatkezelő elérhetőségein keresztül, amelynek kivizsgálása esetén Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel, amely során Adatkezelő kezeli az Ön személyes adatait. 
Érintettek kategóriái: Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatosan panaszt bejelentő magánszemélyek. 
Az adatkezelés célja: Az érintett panaszának kezelése, kivizsgálása. 
Kezelt adatok: Érintett neve, lakcíme, email címe, panasz leírás, egyéb dokumentumok, jegyzőkönyv 
Kezelt adat célja: azonosítás, panaszkezelés 
Az adatok forrása: közvetlenül az érintett. 
Az adatkezelés időtartama:
Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni (Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése) 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles az adatait megadni az Adatkezelő részére, azonban a szükséges adatok megadása nélkül nem tudjuk az Ön panaszát kivizsgálni. 
Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás) Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor. 
A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve címzettek kategóriái Adatfeldolgozó: ügyfélszolgálat 
Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára. 
8. Cookie információk 
Adatkezelő üzemelteti a konyvtamogato.hu elérhetőségen található weboldalat, mely weboldal sütiket (cookie) alkalmaz. A cookie célja, hogy az adott internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. A sütik kis szövegfájlok, melyeket a weboldalakra látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a weboldal bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait, így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal. Önnek lehetősége van arra, hogy törölje a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket, ebben az esetben számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek. 
Érintettek kategóriái: Munkamenet cookie-k esetében a weboldalt látogató, felkereső érintett, állandó cookie-k esetén, akik hozzájárultak a cookie használatához. 
Az adatkezelés jogalapja: Az ideiglenes munkamenet cookie-k esetében az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke (GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) szerinti jogalap) 
Az Adatkezelő jogos érdeke weboldalának megfelelő működése. Adatkezelő az érdekmérlegelést elvégezte, melyet Adatkezelő az érintett kérésére a rendelkezésére bocsát. Az állandó cookie-k esetében az adatkezelés jogalapja az ön hozzájárulása az adatai kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) 
Az adatok forrása: közvetlenül az érintett. 
Hozzájárulás visszavonása: Ön jogosult a süti törlésére, letiltására. 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles a hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, az Ön hozzájárulása nélkül a weboldal nem gyűjt Önről információkat 
Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás): Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor. A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve címzettek kategóriái 
Adatfeldolgozó: weboldal üzemeltetője. 
Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára. 
9. Hírlevélre történő regisztráció: Az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztató hírlevelet az Adatkezelő kizárólag abban az esetben küld, amennyiben ahhoz Ön előzetesen, kifejezetten hozzájárult és az e-mail elérhetőséget megadja hírlevél küldés céljából. Ön a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva külön hozzájárul ahhoz, hogy Adatkezelő a hírlevelek küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. A hírlevélről Ön bármikor leiratkozhat. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor indokolás nélkül visszavonható. Ebben az esetben az Adatkezelő minden személyes adatát nyilvántartásból törli. 
Érintettek kategóriái: Akik hírlevelére feliratkoztak. 
Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása. ·GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, az Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást köteles vezetni. (Grt. 6. § (5) bekezdése). 
Az adatkezelések célja: Feliratkozók részére aktuális és speciális információk továbbítása. 
Adatkezelő a Grt. 6. § (5) bekezdése alapján a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére, azaz az érintettre vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezeli az adatkezelő. 
A kezelt adatok: éríntettek neve, email címe. 
Kezelt adatok célja: hírlevél küldése 
Az adatok forrása: közvetlenül az érintett 
Az adatkezelések időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, azaz a leiratkozásig. A hírlevelekben leiratkozásra szolgáló link kerül elhelyezésre. 
Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: 
Tájékoztatjuk, hogy Ön nem köteles a hozzájárulását megadni az adatkezeléshez, az Ön hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem küld a jelen pont szerinti hírlevelet. 
Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás): Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor. 
A személyes adatok továbbítása, a személyes adatok címzettjei, illetve címzettek kategóriái. Adatfeldolgozó: honlap üzemeltetője valamint a hírlevélküldő szoftvert üzemeltetője. 
Az Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - számára. 
Adatkezelés biztonsága:
 Az adatkezelő megtesz minden intézkedést, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálni tudja az Ön számára. Az Adatkezelő megelőző intézkedésekkel akadályozza meg a kezelt adatok manipulációját, sérülését, elveszítését, valamint azokhoz való illetéktelen hozzáférést. Az Adatkezelő intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az nevében eljáró, az érintett adataihoz, azaz az Ön adataihoz hozzáférő személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre hatályban lévő jogszabály kötelezi őket. 
Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai 
A jelen Adatvédelmi tájékoztatóval biztosítja az Adatkezelő a tájékoztatást az adatkezelési tevékenységéről. 
Hozzáférés joga: Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon a személyes adatainak kezeléséről, azok szükségszerű helyesbítéséről. Kérésére az adatok törlésre kerülnek, azok további felhasználása nem lehetséges. 
Jogérvényesítési lehetőségek: Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelőhöz jelen nyilatkozatban feltüntetett elérhetőségeken. Az Érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni. A jogi viták rendezése, amennyibben közös egyeztetés során az nem kerül tisztázásra, az esetben a Debreceni Bíróság hatáskörébe tartozik.