ETIKAI KÓDEX 
amelyet elfogadott a Vízió Könyvkiadó Egyesület (székhely: 4034 Debrecen, Remény utca 63 sz.) Nyilvántartva: Debreceni Törvényszék 09-02-0005260 sorszámon nyilvántartott (ügyszám: 16.Pk.60.122/2022/2.) közgyűlése 2023.02.01. napján. 
I. CÉLJA ÉS HATÁLYA 
1.Az etikai kódex az egyesület működésével, tevékenységével összefüggő sajátos, speciális magatartási szabályok összessége. 
2. A Kódexben leírt magatartási szabályok hatálya kiterjed az egyesület mindenkori tisztségviselőire, rendes- pártoló- és társult tagjaira. 
A szabályzat hatálya kiterjed a Magyarországon és külföldön elkövetett cselekményekre is. A Kódexben megfogalmazott magatartási normák és elvárások megsértése szankciókat vonhat maga után. 
4. Az Etikai Kódexet és annak módosítását a közgyűlés fogadja el Határozattal. 
II. ELVEK 
Egyesületünk szándéka, hogy olyan, bizalomra méltó társadalmi és közösségi szereplő legyen, amely megfelel környezete és a társadalom elvárásainak. Egyesületünk nem támogat politikai pártokat és nem támogat olyan projekteket, szervezeteket, magánembereket sem, amelyek tevékenysége politikai vagy pártérdekeket szolgál. 
Az egyesület, annak tisztségviselői és tagjai a nyíltság, átláthatóság, feddhetetlenség elveit alkalmazva járnak el, ahogy azt a polgárok és egyéb érdekelt felek jogosan elvárják tőlük. A tisztségviselőkre vonatkozó szabályok biztosítják pártatlanságukat. Az erre vonatkozó rendelkezések nyilvánosak, és megtalálhatók a vonatkozó jogszabályokban, az Alapszabályban. Az egyesület integritásának, tisztességes eljárásának alapelvei: 
• Nyitottság - a csatlakozni kívánókkal szemben ugyanolyan követelményeket támaszt az egyesület, mint a már elismert tagokkal szemben, diszkrimináció vagy előjogok nélkül. 
• Átláthatóság - azon alapszik, hogy a rendszer irányítása és működése tekintetében valamennyi információ minden érdeklődő számára hozzáférhető. 
• Felelősség és számon kérhetőség – tisztségviselők és tagok, jogainak, kötelezettségeinek szabályozása (jogszabályok, alapszabály). 
• Tisztességes eljárás – jogszabályok, etikai normák mentén. 
• Diszkrimináció tilalma, kirekesztés mentesség, egyenlő bánásmód elve. 
• Elkötelezettség elve – célban meghatározott értékek iránt. 
• Függetlenség elve- befolyástól mentes véleményalkotás, működés. 
• Pártatlanság - döntéshozó testület garantált pártatlansága. 
Az egyesület minden esetben: 
1. Azonosítja magát a neve és céljai által meghatározott tevékenységek gyakorlásával és tagságával, amelyet képvisel. 
3. Közli, közvetíti azokat az értékeket, érdekeket, amelyeket képvisel. 
4. Biztosítja, hogy az általa nyújtott információk pártatlanok, hiánytalanok, naprakészek legyenek, továbbá ne legyenek félrevezetőek. 
5. Tagjaik, partnereik esetén tiszteletben tartja azok esetleges kötelezettségét a rájuk vonatkozó titoktartási követelmények betartása tekintetében. 

III. AZ ETIKUS MŰKÖDÉSÜNK ALAPJAI 
Betartjuk az emberi és az állampolgári jogokra, civil szervezetekre vonatkozó normákat, a hatályos jogszabályokat és a legteljesebb mértékben figyelemmel vagyunk mindazokra, akikkel tevékenységünk során kapcsolatban állunk. Döntéseink során arra törekszünk, hogy ezen elvek mentén működve érjünk el kimagasló eredményeket céljaink megvalósításában.
1.Törvényesség: a szervezet betartja a működését érintő hatályos törvényi jogszabályokat, a civil szektorra vonatkozó legfontosabb jogszabályokban, rendeletekben foglaltakat. Szabálytalanság észlelésekor lépéseket tesz azok megszüntetésére.
Adományok, támogatások gyűjtését a nonprofit szervezetekre vonatkozó jogszabályok betartásával végzi, az adományozók tiszteletben tartásával. 
2. Átláthatóság: céljainkat világosan kommunikáljuk, arról megfelelő tájékoztatást adunk. Tevékenységünk során megfelelő tájékoztatást nyújtunk mind az egyesület szolgáltatásait igénybe vevő, mind a támogatást, adományt nyújtók számára. Működési dokumentumainkba minden érintettnek betekintést biztosítunk a személyiségi és adatvédelmi jogok betartása mellett.
 Adománygyűjtési céljainkról tájékoztatást nyújtunk mind az adományozó, mind az adományozott részére. Az adományozó nyomon követheti az adománya útját. 
A közösséget érintő információk megjelentetési helye az egyesület honlapjai. Személyes információkat, adományokkal kapcsolatos tájékoztatást a konyvkiado@vikonyv.hu email–en kérhetnek az érdekeltek.
Szervezetünk tervszerűen gazdálkodik, működésünk átlátható az adományozók és minden egyéb érintett számára. Projektjeink lezárását követően a honlapunkon részletesen beszámolunk a tevékenységről, a projektet érintő gazdálkodásunkról. 
Évente számot adunk a tevékenységünkről a törvény által meghatározott formátumban.

3. Hitelesség: 
Az egyesület honlapjain, közösségi hírcsatornáin nyilvánosan közétett információk, adatok megfelelnek a valóságnak. Törekszünk a bizalom megőrzésére, különös tekintettel az adományozók, adományban részesültek tájékoztatására.  Projektjeinket igyekszünk teljeskörűen leírni. A célok igazodnak a tevékenységi körünkhöz, elsősorban könyvkiadás, magazin fenntartás és legfőképpen a magyar kortárs szerzők, pályakezdők támogatása, így az általunk létrehozott irodalmi nívó díjra, valamint az olvasás népszerűsítése.
Az esetleges panaszok kezelését a lehető legrövidebb időn belül orvosoljuk. 
Panaszok kezelése: az info@vikonyv.hu email címre beérkezett panasz rögzítésével, annak vissszaigazolásával történik. A panasz kivizsgálása a projekt vezetőjének a feladata. A kivizsgálás időtartama maximum 14 munkanap, erről a panasz benyújtója is tájékoztatást kap. A kivizsgálást követően, amennyiben szabálytalanság történt a projekt vezetője intézkedik annak megszüntetéséről és erről elektronikus levélben tájékoztatja a panasz beküldőjét. 
4. Nyilvánosság
Projektjeinkről, a személyes jogok és adatvédelem betartása mellett folyamatosan tájékoztatjuk a nyilvánosságot. A tájékoztatás minden nyilvánosságra hozható adatot tartalmazhat. Adományok szervezése esetén a befolyt összeg nagyságának, felhasználásának a nyilvánosságra hozatala megengedett, kivétel az adományozó külön erre vonatkozó kérése.
Az egyesület adatkezelési szabályzata itt tekinthető meg.