Általános Szerződési Feltételek 
A konyvtamogatas.hu honlaphoz

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Vízió Könyvkiadó Egyesület /vikönyv/ mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett Könyvtámogatás adományozói oldal használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.
Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: Vízió Könyvkiadó Egyesület
Rövidített név: Vikönyv
A szolgáltató székhelye: Debrecen, Remény utca 63
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: konyvkiado@vikonyv.hu
Cégjegyzékszáma: 09 99 007659
Adószáma: 19347370–1–09
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Debreceni Törvényszék
Telefonszámai: 06/52-740-625,  
A szerződés nyelve: magyar
Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek)
Alapvető rendelkezések
1.	A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés egyes kérdéseiről. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
2.	A honlapon bemutatott művek szerzői jogvédelem alatt állnak, azok illegális másolása, terjesztése bűncselekménynek minősül.
3.	Adománygyűjtés célok szerint:
1.3.1	Az egyesület munkájához való hozzájárulás
1.3.2	Meghatározott cél szerinti adománygyűjtés
1.3.3	Közösségi támogatás adott cél érdekében (a támogatást igénylő könyv előjegyzési rendszere, élményprogram, licit,stb)
4.	Adományozás menete: 
Az adomány nyújtása az adományozó választása alapján történik az erre a célra kialakított űrlap kitöltésével. Az adatok kezelésére vonatkozó szabályokat az Adatkezelési nyilatkozat tartalmazza. Az adományozó nyilatkozik a nevének és adományozott összegének nyilvánosságra hozataláról.
Az adományozott összeg befizetése után az adományozónak lehetősége nyílik adomány céljának megvalósulásáról tájékozódni, ezzel az adományozott összeg felhasználását követni. 
5.	Az adomány összege: 
Az adományozó szabadon választhat a megadott összegekből, illetve saját maga is meghatározhatja azt (minimum 200 Ft).
Az adományozó választhat egyszeri és rendszeres adományozási lehetőség között.
6.	Adománynyújtás lehetőségei:
Jelenleg az alábbi adományozási módozatok állnak rendelkezésre:
– Utalás közvetlenül bankszámlára (Vízió Könyvkiadó Egyesület-OTP 11738015-21471148)
– Az online bankkártyás fizetések a Paypal rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. 
– Paypal számla alkalmazáson keresztül
Vegyes rendelkezések
1.14. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Debreceni Bíróság/Törvényszék illetékességét.
Debrecen, 2023. 03.01

Jogszabályok

2011. vi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról (továbbiakban: civil törvény)
350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről (továbbiakban: 350/2011 Korm. rendelet)
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról szóló (továbbiakban SZJA tv.)
2000. évi C. törvény a számvitelről (továbbiakban: Számviteli tv.)
479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól