`

Ajándéksorsolás szabályzat

1. Szervező: Jelen részvételi- és ajándéksorsolás szabályzatban bemutatásra kerülő ajándéksorsolás (a továbbiakban: ajándéksorsolás) szervezője a Vízió könyvkiadó egyesület a Könyvtámogató projekt keretében.

2.    A adományozó/előjegyző

2.1. A Szervező által meghirdetett ajándéksorsoláson minden adományozó és a Vikönyv.hu webáruházban előjegyző személy részt vesz.

2.2. Az ajándéksorsolásból ki van zárva a Szervező és alkalmazottai.

3.       Az ajándéksorsolás menete:

3.1. A Szervező a ajándéksorsolást a Szervező hivatalos konyvtamogato.hu honlapján és Facebook oldalán (https://www.facebook.com/konyvtamogato.hu) keresztül hirdeti meg.

3.2. Az ajándéksorsolás 2023. március 18. napjától kezdődik és szakaszokra osztódik.

1. szakasz: 2023. 04. 30–ig tart. (sorsolás: 2023.05.01)

2. szakasz: 2023. 05. 01 – től – 2023. 08. 31–ig (sorsolás: 2023. 09.01)

3. szakasz: 2023. 03. 18–tól – 2023. 11. 30–ig (sorsolás: 2023. 12.01)

3.3. A Szervező ajándéksorsolást hirdet mindazon adományozó/előjegyző között, akik a Könyvtámogató (konyvtamogato.hu) honlapon adománnyal támogatják a könyvkiadást vagy a vikonyv.hu webshopban előjegyzik az aktuális Könyvtámogató logóval ellátott könyvet.

3.4. A nyeremény kihirdetésére szakaszonként kerül sor. A sorsolás nyertesét a Szervező a Facebook oldalán teszi közzé. Amennyiben a sorsolás nyertese nem jelentkezik az ajándékért, a Szervező kiértesíti a tartalékként kisorsolt adományozót/előjegyzőt.

4.       Az ajándéksorsolás időtartama

Az ajándéksorsolásra jelentkezés kezdőnapja (adományozás/előjegyzés): 2023. március 18

Az ajándéksorsolás utolsó szakaszának zárónapja: 2023. november 30. 23:59

  1. 5.       Sorsolás

A nyeremény sorsolásának időpontja: a szakaszok ismertetésénél feltüntetve.

  1. 6.       Nyeremény

6.1. A Szervező által meghirdetett ajándéksorsolásban az alábbi ajándékokat sorsolja ki:

1. szakasz:

1 db Anyák napi meglepetéscsomag

1 db könyvcsomag

2. szakasz

Ajándékcsomagok

3. szakasz

1 db e–könyv olvasó

ajándékcsomagok

6.2. Az ajándék pénzre át nem váltható.

6.3. Az ajándékhoz tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

6.4. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen ajándéksorsolás szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát az ajándéksorsolást a program időtartama alatt módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve az ajándéksorsolás esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Vízió könyvkiadó egyesület hivatalos Facebook honlapján valamint a Könyvtámogató honlapon, Facebook oldalon. Az ajándéksorsolásban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Amennyiben a nyertes az ajándékot 30 napon belül nem veszi át, úgy a sorsolás pótnyertese válik jogosulttá az adott ajándékra, akit a nyereményéről a fentiek szerint értesít a Szervező.

  1. 7.       Moderálás

A szervező fenntartja a jogot, hogy minden Felhasználói tartalom közlését megtagadja, a Felhasználói tartalmat moderálja vagy eltávolítsa. A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy visszautasítsa vagy törölje az (alábbiakban meghatározott) kifogásolható tartalmakat és/vagy bármely olyan felhasználói tartalmat, melyet saját belátása szerint jogsértőnek vagy oda nem illőnek talál, és a felhasználót kizárja az ajándéksorsolásból. A Szervező saját kizárólagos belátása szerint megőrizhet bizonyos felhasználói tartalmakat, továbbá, ha jogszabály ezt kívánja, vagy ha a Szervező ésszerű belátása szerint a felhasználók vagy személyes biztonságának védelme érdekében erre szükség van, nyilvánosságra is hozhatja a felhasználói tartalmat. A Szervező nem szavatolja a felhasználói tartalmak pontosságát, teljességét vagy minőségét. A Szervező kizárja felelősségét a bármely felhasználói tartalomban szereplő hibából vagy hiányosságból vagy a bármely, a Facebook oldalon közzétett vagy egyéb módon továbbított felhasználói tartalom felhasználásából származó bármilyen kárért vagy veszteségért.

8.       Adatkezelés

8.1. A Szervező jelen részvételi- és ajándéksorsolási szabályzatnak, valamint az adatvédelemre vonatkozó törvényeknek megfelelően kezeli az adományozók/előjegyzők személyes adatait.

8.2. Az adományozó/előjegyző téves adatszolgáltatásából (postázási címelírása, hibás e-mail cím, név elírása stb.) eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

8.3. A Vízió könyvkiadó egyesület., továbbiakban: „Adatkezelő”) az Ön 8.4. pontban meghatározott személyes adatait a jelen 8.5. pontban meghatározott célból az Ön önkéntesen adott, előzetes és részletes tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása alapján kezel. Az ajándéksorsolásban történő részvétellel Ön kifejezetten hozzájárul a 8.4. pontban meghatározott személyes adatainak kezeléséhez. Ön az ajándéksorsolásban való részvétellel kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertes lesz, akkor az Adatkezelő az Ön nevét nyilvánosságra hozza a Szervező hivatalos Facebook oldalán. Ön kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem jogosult ellenszolgáltatásra az adatainak az ajándéksorsolással összefüggésben történő nyilvános közzétételéért. Az ajándéksorsolásban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes, azonban Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben nyertessé válása esetén nem adja meg a nyeremény átadásához szükséges adatokat, az ajándéksorsolásból való kizáráshoz vezet, azaz elveszti a jogosultságát a nyereményre.

8.4. A Kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő a 8.5. pontban meghatározott célból kizárólag azon személyes adatait kezeli, melyeket Ön az adományozás/előjegyzés során önkéntesen adott meg az Adatkezelőnek (például név, e-mail cím, levelezési cím, továbbiakban: Személyes Adat)

8.5. Az adatkezelés célja

Az adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait az ajándéksorsolásban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának lebonyolítása céljából kezelni.

8.6. Adatkezelő, adatfeldolgozó

Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból kezelni. Az Ön Személyes Adatainak kezelése során az adatok feldolgozását Vízió könyvkiadó egyesület végzi.

8.7. Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő jogosult az Ön Személyes Adatait a 8.5. pontban meghatározott célból az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb az ajándéksorsolás végéig jogosult kezelni.

8.8. Adatbiztonság

Az Adatkezelő biztosítja az Ön Személyes Adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az Ön Személyes Adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

8.9. Hozzájárulás visszavonása

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött e-mai útján (konyvkiado@vikonyv.hu)

9. Ajándéksorsolás szabályzat adományozó/előjegyző általi elfogadása

9.1. Az adományozónak/ előjegyzőnek az ajándéksorsolás való részvételéhez az adomány megtételekor, illetve az előjegyzés során lehetősége van a sorsolástól elállni, ellenkező esetben tudomásul veszi és elfogadja jelen részvételi- és ajándéksorsolási szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

10.   Záró rendelkezések

 10.1. Az ajándéksorsolás tekintetében a magyar jogszabályok az irányadók. Az ajándéksorsolás során a jelentkezésekkel összefüggésben szerzett valamennyi adat csak a jelentkezők által a jelentkezéskor adott hozzájárulásnak, a jelen ajándéksorsolás – és részvételi szabályzatnak és a Facebook elveknek megfelelően használható fel.

Az ajándéksorsolást a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. Az adományozó/előjegyző az adatait az ajándéksorsolás Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Facebook nem vesz részt az ajándéksorsolás szervezésében, ezért a ajándéksorsolásban való részvétellel kapcsolatban teljeskörűen és hiánytalanul mentesül a ajándéksorsolásból eredő kötelezettségek alól.

Categories : Categories : szabályzat

Vélemény, hozzászólás?